Statuten

Benaming: De Liefhebbers van ’t Zoet

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke Zetel: Rubenslaan 43, 2520 Ranst

Ondernemingsnummer: 0808.258.933

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Benaming, zetel, duur, doel

Artikel 1
De Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’ verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de leden te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Artikel 2

Het doel van de vereniging is:

 • het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, bezoeken, cursussen, tentoonstellingen, feestelijkheden en deelnemen aan markten, ter ondersteuning en bevordering van de bijenteelt en de imkerij.
 • het organiseren of ondersteunen van activiteiten met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu, de fauna en de flora ten behoeve van de bijen en de imkerij.
 • het financieren en publiceren van studies en overzichten in het kader van de imkerij.

 

Kortom, het organiseren en coördineren van alle socio-multiculturele activiteiten zowel in binnen- als in buitenland betreffende de imkerij.

Artikel 3
De vereniging zal alle verrichtingen kunnen ontwikkelen en handelingen doen, alleen of met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Hiervoor mag zij eveneens roerende en onroerende goederen verwerven, erover beschikken en beheren
Artikel 4

Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie bedragen. Ieder natuurlijk- of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid.

De vereniging kan ook toegetreden leden aanvaarden. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Artikel 5

Om effectief lid te worden van de vereniging moet men voldoen aan de plichten als lid en als lid aanvaard worden door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering zal, met eenvoudige meerderheid, beslissen over de aanvaarding als lid.

Artikel 6

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken.

De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 7

De effectieve leden en toegetreden leden kunnen aanspraak maken op al de diensten die de vereniging, al dan niet tegen betaling, aanbiedt.

Alleen effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.

Artikel 8

Om effectief lid te zijn moet men:

 • akkoord gaan met de statuten van de vereniging,
 • meewerken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging,
 • het lidgeld stipt betalen.
 • zich, bij een bestuurslid, kandidaat stellen als effectief lid,
 • als lid aanvaard worden door de Algemene Vergadering.
Artikel 9

Zowel effectieve als toegetreden leden betalen een lidgeld.

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur, maar mag nooit meer zijn dan 1.000 €.

Ledenregister

Artikel 10

Op de zetel van de vereniging wordt een register van de leden gehouden. Het ledenregister vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.

Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden, door toedoen van de Algemene Vergadering, worden binnen acht dagen in het ledenregister ingeschreven.

Beëindigen van lidmaatschap

Artikel 11

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt bij vrijwillig ontslag, uitsluiting, overlijden van de persoon of bij het ontbinden van de rechtspersoon.
Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone brief, geadresseerd aan de Raad van Bestuur.
Een lid dat zijn lidgeld niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
Leden kunnen uitgesloten worden, indien zij door hun houding of gedragingen, de doelstelling of de werking van de vereniging in het gedrang brengen.

Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen de leden en hun eventuele rechtsopvolgers nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen of aanspraak maken op enig deel van het vermogen van de vereniging.

Algemene vergadering

Artikel 12

De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden.

Zij beschikt over de bevoegdheid om

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen en kwijting geven aan de bestuurders,
 • de aanvaarding en de uitsluiting van leden,
 • de ontbinding van de vereniging en het aanstellen van vereffenaars.

 

Bovendien kan de Algemene Vergadering beslissen in alle andere aangelegenheden die door de statuten of de VZW –wetgeving niet uitdrukkelijk voorbehouden worden aan de Raad van Bestuur.

Artikel 13
De Algemene Vergadering heeft plaats tijdens het eerste semester van elk jaar. De Raad van Bestuur legt dan de jaarlijkse begrotingen en rekeningen ter goedkeuring voor. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur telkens deze het nuttig acht voor de belangen van de vereniging. Tevens zal een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand wanneer minstens één vijfde der effectieve leden een met redenen omklede aanvraag schriftelijk richt aan minstens twee leden van het Dagelijks Bestuur. Iedere bijeenroeping gebeurt schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeld steeds de dag, uur, plaats en de agenda. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders.
Artikel 14
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15

Ieder effectief lid heeft één stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht drager naar zijn keuze, op voorwaarde dat deze zelf effectief lid is en drager van een geschreven volmacht. Iedere volmacht drager kan slechts houder zijn van één volmacht.
Artikel 16
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van de agenda, tenzij de Algemene Vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden er anders over beslist. Voor de uitsluiting van een lid is een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vereist.

Wijziging statuten

Artikel 17

Over een wijziging van statuten kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en beslissen:

 • als de agenda en de voorgenomen statutenwijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping zijn vermeld.
 • als tenminste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Indien op de Algemene Vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

De uitnodiging van de tweede Algemene Vergadering moet identiek zijn. De tweede Algemene Vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgen op de eerste Algemene Vergadering.

Een wijziging van de statuten kan alleen maar worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Wanneer een wijziging betrekking heeft op het doel, kan zij alleen maar worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Als de wijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht of de ontbinding van de vzw, is een stemquorum vereist van vier vijfde van de stemmen.

Artikel 18

De secretaris maakt de notulen op. Zij worden door de secretaris en de voorzitter, of door degenen die in hun plaats optreden, ondertekend. De notulen worden bewaard in een register op de maatschappelijke zetel.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, evenals de beslissingen en de notulen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Zij richten hiervoor een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur. De in rechte of anders voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

Artikel 19

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, benoemd door en gekozen onder de leden van de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar.

Een kandidaat bestuurder moet lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.

Het mandaat van bestuurder eindigt

 • bij overlijden
 • bij het verstrijken van de termijn
 • bij afzetting door de Algemene Vergadering
 • bij vrijwillig ontslag
 • bij verlies van het lidmaatschap

 

Het mandaat is onbezoldigd. De bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Artikel 20
Wanneer door ontslag, hetzij gedwongen, hetzij vrijwillig, of bij overlijden van een bestuurder het aantal bestuurders kleiner wordt dan het voorziene aantal, moet de Raad van Bestuur een andere bestuurder aanduiden tot de volgende Algemene Vergadering, die een nieuwe bestuurder benoemd ter vervanging. De termijn van de vervangende bestuurder eindigt op het moment dat de termijn van de ontslagen of overleden bestuurder zou zijn afgelopen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door een gewone brief geadresseerd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders.
Artikel 21

De Raad van Bestuur wijst onder de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Als er meerdere bestuurders zijn, dan kan de Raad van Bestuur meerdere functies aanduiden.

Artikel 22
De voorzitter en/of de secretaris roepen de Raad van Bestuur samen zo dikwijls als zij het nodig oordelen en minstens eenmaalper jaar. De bijeenroeping van de Raad van Bestuur wordt verplicht wanneer één derde van de bestuurders dit vragen. De oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste een week op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Door de unanieme beslissing van alle bestuurders kan aan de hiervoor vermelde formaliteiten worden verzaakt.
Artikel 23
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door de secretaris of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 24

De Raad van Bestuur kan slechts geldig stemmen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder die verhinderd is, mag volmacht geven aan een andere bestuurder. Iedere bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Indien niet tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde dagorde belegd binnen de maand maar mag niet binnen de 15 dagen volgen op de eerste bijeenkomst. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig ongeacht het aantal aanwezige leden. De beslissingen worden genomen door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders bij eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

Artikel 25
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren, te besturen en vertegenwoordigd de vereniging in als buiten rechten. Zij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle daden van beheer en van beschikking stellen, alle akten en contracten afsluiten, alle machten verlenen aan de door haar aangewezen mandatarissen, al of niet lid, en de vereniging vertegenwoordigen als eiser of als verweerder. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de Algemene Vergadering door de statuten of door de vzw wet, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Artikel 26
De Raad van Bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid zijn machten voor welbepaalde handelingen of taken overdragen aan zijn leden of derden. De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat. De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering geldt als kwijting voor de bestuurders
Artikel 27
Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris en dat aan de bestuurders bezorgd wordt uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.
Artikel 28
De Raad van Bestuur wijst onder de bestuurders een Dagelijks Bestuur aan, bestaande uit ten minste de voorzitter, de secretaris, de penningmeester. De termijn van een lid van het Dagelijks Bestuur start en eindigt met de termijn van zijn of haar mandaat.
Artikel 29
Het Dagelijks Bestuur kan maar beslissingen treffen als hoogdringendheid de raadpleging van de Raad van Bestuur onmogelijk maakt. Het Dagelijks Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college. Dit betekent dat de helft van de leden aanwezig moet zijn en daarvan een gewone meerderheid akkoord gaat. De beraadslagingen en beslissingen worden zo snel mogelijk aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Voorstellen van het Dagelijks Bestuur kunnen niet ter stemming voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering zonder goedkeuring van de Raad van Bestuur.
Artikel 30
De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee leden van het Raad van Bestuur zowel in en buiten rechte. Voor alle financiële aangelegenheden hebben de leden van het Raad van Bestuur onbeperkte en afzonderlijke volmacht.

Ontbinding en vereffening

Artikel 31
Bij ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars en bepaalt het tijdstip waarop de ontbinding ingaat. De Algemene Vergadering zal het netto-actief van de vereniging overdragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling die zo veel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.
Artikel 32
Het Boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17 van de wet betreffende de vereenvoudigde boekhouding voor de vzw en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
Artikel 33
Een intern reglement, goedgekeurd door de Algemene Vergadering, kan tot uitvoering van onderhavige statuten opgesteld worden.
Artikel 34
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bij de statuten wordt geregeld, is de vzw-wet van toepassing.