Privacy verklaring

Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’ verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de imkers (hierna leden genoemd) in functie van eigen communicatie, voor het versturen van het ledenblad en het bekomen van subsidies, en om boekhoudkundige redenen. Hieronder lees je hoe Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’, met maatschappelijke zetel Rubenslaan 43 te 2520 Broechem, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze opdracht.
De Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’ verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de leden te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’ verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’ verzamelt enkel persoonlijke gegevens, foto’s en films die nodig zijn ter ondersteuning van onze doelstellingen, voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze leden verstrekken.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Als u hier de toestemming voor geeft.
Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld:

 •  uw adres om een ledenblad op te sturen
 • uw emailadres om een e-mail of nieuwsbrief te sturen
 • uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te betalen in het kader van een prestatie van een opleiding of een uitbetaling van een schadedossier in de verzekeringen.
 • uw persoonsgegevens met als doel het verlenen van een specifieke dienst.
 • uw persoonsgegevens die gevraagd worden door de overheid voor het bekomen van subsidies voor maandvergaderingen en opleidingen
 • uw persoonsgegevens voor het organiseren van activiteiten, voordrachten, en cursussen.
 • beeldmateriaal zoals foto’s en films van onze activiteiten die de doelstellingen van onze vereniging ondersteunen.
 • uw persoonsgegevens die we doorgeven aan zusterorganisaties of overkoepelende organisaties zodat die op hun beurt tijdschriften en uitnodigingen kunnen versturen, subsidies kunnen verkrijgen en de verzekering voor de leden kunnen afsluiten.
 • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken
 • Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens
 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).

 

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Imkervereniging ‘De Liefhebbers van ’t Zoet vzw’ opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen voor zover die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

Voor vragen, opmerkingen of om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag, kan U kan ons contacteren via:

 • het adres bovenaan deze privacyverklaring
 • de contactpagina van onze website: www.deliefhebbersvantzoet.be
 • het emailadres:  .
 • Als u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.