313

KB 13/07/2014 - betreffende levensmiddelenhygiëne

Specifiek voor imkers, wordt het KB van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, gewijzigd.

Er wordt een Afdeling V – Honing ingevoegd, luidende:
“Art. 16/1. De rechtstreekse levering door de producent in kleine hoeveelheden van honing aan de eindverbruiker of de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert, is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1° Het betreft de honing of andere primaire producten van zijn eigen bijenteelt;
2° Het jaarlijkse maximale hoeveelheid die mag geleverd worden, overtreft de jaarlijkse productie van 24 bijenkolonies niet;
3° De producent voldoet aan de vereisten van bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 852/2004.”

Uiteraard dient de honing geëtiketteerd zijn conform het KB 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte levensmiddelen.

Voornaam voor honing hierbij zijn:

 • De verkoopsbenaming (= honing)
 • De datum van minimale houdbaarheid (zie verderop)
 • De bijzondere bewaar- en gebruiksvoorwaarden (vb. droog en koel te bewaren, …)
 • De naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of verpakker
 • De nettohoeveelheid (vb. 500g, niet ± 500g of ong. 500g)
 • Het lotnummer

De datum van minimale houdbaarheid wordt aangegeven door de vermelding:

 • “Ten minste houdbaar tot…” wanneer in de datumaanduiding de dag is vermeld,
 • “Ten minste houdbaar tot einde…” in de andere gevallen.
  De hierboven bepaalde vermeldingen wordt vergezeld van :
 • ofwel de datum zelf,
 • ofwel de vermelding van de plaats in de etikettering waar deze datum voorkomt.
  Zo nodig worden die vermeldingen aangevuld met de bewaarvoorwaarden, aan de hand waarvan de aangegeven houdbaarheid kan worden gewaarborgd.
  De datum van minimale houdbaarheid is samengesteld uit de vermelding van achtereenvolgens de dag, de maand en het jaar.

Echter kan voor voedingsmiddelen :

 • met een houdbaarheid van minder dan drie maanden worden volstaan met de vermelding van de dag en de maand;
 • met een houdbaarheid van ten minste drie en ten hoogste achttien maanden worden volstaan met de vermelding van de maand en het jaar;
 • met een houdbaarheid van meer dan achttien maanden worden volstaan met de vermelding van het jaar (honing wordt vaak 2 jaar = 24 maanden houdbaarheid gegeven).